Liên hoan ảnh nghệ thuật Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 28 năm 2013

Giám khảo: Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực ĐBSCL lần thứ 28


HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:


1- Chủ tịch Hội đồng:


- NSNA Hoàng Trung Thủy E.VAPA, A.FIAP, Ủy viên Hội đồng nghệ thuật Hội NSNAVN

 

2 - Các thành viên:

 

-  NSNA Hoàng Thạch Vân E.VAPA, E.FIAP, Ủy viên Ban chấp hành Hội NSNA Việt Nam;

 

-  NSNA Bùi Minh Sơn E.VAPA/G, E.FIAP;

 

-  NSNA Hoàng Thế Nhiệm A.FIAP

 

-  NSNA Nguyễn Thái Phiên E.VAPA, E.FIAP.